Obchodní podmínky

.

Pavel Matějka, Předslav 83, 339 01  Klatovy, tel. +420 777 140 675

kamenný obchod: Rejoice shop Klatovy, Vančurova 52/I, 339 01  Klatovy

IČ: 69948976

DIČ: CZ7506141995

Živnostenský list vydaný v Klatovech, evidenční číslo: 340401-26497

                                                      číslo jednací: ŽO/6600/08

 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. 

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení ZDE (ve formátu PDF) 

PROČ mimosoudní řešení sporů?

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů má návaznost na směrnici Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení spotřebitelských sporů a na nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů. Podle směrnice by všechny členské státy Evropské unie měly umožnit a zajistit, aby veškeré spory mezi spotřebitelem a obchodníkem vzniklé v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb mohly být předloženy subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to rovněž prostřednictvím on—line prostředků.

Spotřebitelům na českém trhu by navrhovaná právní úprava měla umožnit snadnější způsob řešení sporů s obchodníky.

Z pohledu celoevropského spotřebitelského trhu představuje navrhovaná právní úprava sladění podmínek ochrany spotřebitele s podmínkami platnými v ostatních členských státech EU a tím usnadnění přeshraničního obchodu, jakož i orientaci spotřebitele v jeho právech (zejména v případě přeshraničních obchodů, a to především v případě obchodů realizovaných v jiném členském státě EU).

CO je mimosoudní řešení sporů?

Mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. ADR je efektivním nástrojem pro spotřebitele, obchodníky a v neposlední řadě pro státy, kterým umožňuje „odlehčit“ soudům od případů, které zpravidla nejsou složité po právní stránce a rozhodnutí o nich soudní cestou je neúměrně nákladné časově i finančně. Spotřebitelům i obchodníkům má ADR přinést především rychlost, jednoduchost a nízké náklady.

V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je tedy cesta, jak spotřebitelské spory úspěšně řešit s nižšími finančními náklady i časovou  náročností na celé řízení. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě.

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Pokud prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel (pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s prodávajícím přímo). Návrh může podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení by mělo být bezplatné a své náklady by si měly uhradit strany samy. Prodávající bude mít povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Návrh zákona upravuje např. náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení, otázky doručování, způsoby ukončení atd. Lhůta pro ukončení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní.  

Současné formy mimosoudního řešení sporů

V současné době jsou v ČR využívané jako formy mimosoudního řešení sporů mediace a rozhodčí řízení. Vždy se jedná o urovnání sporů mezi spotřebitelem a obchodníkem, při němž subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stranám navrhuje nebo stanoví řešení nebo strany přivede ke společnému jednání s cílem usnadnit smírné řešení sporu.

Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, mediaci zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci.  Konciliace úzce souvisí s mediací, jde však o formalizovanější proces než je mediace, kdy se konciliátor snaží právními radami dosáhnout smíru za současné přítomnosti stran sporu. Na základě hodnocení skutkové a právní okolnosti věci konciliátor vypracuje nezávislý a nezávazný posudek, který stranám předloží zejména k pochopení stavu věci. Významným faktorem pro úspěch konciliace je především neformálnost, rychlost a finanční nenáročnost.

Systém mimosoudního řešení sporů je na ČOI spuštěn od 1. 2. 2016.

V mimosoudním řešení sporů před Českou obchodní inspekcí by mělo jít právě o konciliaci, během níž pracovník České obchodní inspekce povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim bude případně nápomocen radou a názorem, nebude však ve sporu rozhodovat. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran.

----------------------------------------------------------

Specializované orgány, na které je možné se také obracet (řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou, v níže uvedených oblastech):

Finanční arbitr – pro finanční trh

http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) – pro telekomunikace

http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele.html

Energetický regulační úřad  (ERÚ) - pro energetiku

http://www.eru.cz/cs/

Přijetí objednávky

Kupní smlouva vzniká PŘIJETÍM objednávky ze strany prodávajícího, nikoliv odesláním objednávky ze strany kupujícího.  Automatická zpráva odeslaná sytémem je pouze shrnutím objednávky, nikoliv jejím přijetím. Toto vznikne po potvrzení skladové dostupnosti zpravidla mailem, může být i telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout.

 

Možnosti platby.

na dobírku při převzetí (lze i kartou)

bankovním převodem (údaje k platbě jsou odeslány včetně QR kódu)

bankovním tlačítkem

kartou

Bankovní spojení :

číslo účtu: 2800107286/2010. Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi

 

Dodací podmínky.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, kurýrem, Zásilkovnou anebo je možno si je vyzvednout osobně.

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky. Nebo bude upřesněno.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list. Možno poslat i emailem v netištěné formě.

 

Výměna zboží :

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Výměna zboží probíhá pomocí Zásilkovny na náklady obchodu. Návod je součástí emailu při odeslání zboží.

 

Reklamační řád

Na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží, a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Podmínky reklamace

Reklamaci zboží je třeba uplatnit s přiloženým dokladem o koupi a v obchodě, kde bylo zboží zakoupeno. Uplatnit reklamaci lze osobně nebo prostřednictvím zásilkové služby. První den reklamace se rozumí den přijetí či doručení, nebo její oznámení, zákazník má poté 14 dní na doručení reklamovaného zboží obchodníkovi, o tyto dny se prodlužuje doba na vyřízení reklamace. Zboží reklamujte neprodleně po zjištění závady. Zboží musí být čisté a suché. Pokud tomu tak nebude, obchodník má právo reklamaci zamítnout. Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od obdržení přijetí zboží. Za vadu nelze považovat změnu zboží v důsledku jeho běžného používání, nesprávného používání. Reklamace se vztahuje pouze na vadu způsobenou materiálem či výrobou. Reklamační řád rozlišuje dva druhy závad: odstranitelné vady (při uznání reklamace vám bude zboží opraveno na náklady distributora) a neodstranitelné závady (při uznání oprávněnosti reklamace vám bude zboží vyměněno za nové nebo vrácena jeho kupní cena).

Reklamační dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tedy s dobou, po kterou výrobek může vydržet při správném použití, ošetřování vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání.

Odstranitelné vady

U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně prodávajícím odstraněna. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jestliže nebyla reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Na stejný postup má kupující právo v situaci, kdy nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné. Jde-li o vadu neodstranitelnou, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamované zboží posílejte na adresu:

Pavel Matějka-Rejoice shop Klatovy

Vančurova 52/I, 339 01 Klatovy

tel. 376 382 946

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

použitím zboží v rozporu s dokumentací (zejména popisem způsobu užívání zboží)

neodborným nebo nepřiměřeným zacházením

mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním

vyšší mocí
 

Kupující bere zejména na vědomí, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.

Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného zboží a všech dalších požadovaných náležitostí (vyplněného reklamačního listu s č. faktury) od kupujícího do sídla prodávajícího. Pokud je požadavek kupujícího na reklamaci vyhodnocen prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.

Datem zahájení reklamačního řízení je datum příjmu reklamovaného zboží v sídle prodávajícího.

Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího a zboží řádně neočištěné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady bez předchozího upozornění.

Bez faktury nebo dokladu o koupi a řádně vyplněného požadavku na reklamaci nebude reklamace uznána ani přijata do reklamačního řízení. Zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Pokud není dohodnuto jinak.

V Klatovech dne 8. 4. 2008

Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné od 8. 4. 2008. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek a reklamačního řádu směrujte na
rejoice-kt@email.cznebo na telefon 376 382 946.

 

Odstoupení od smlouvy :

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §§ 2079 - 2125 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího   rejoice-kt@email.cz

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 30 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, i v původním obalu. Kupující může vracené zboží pouze vyzkoušet, nikoli nosit či používat.

4. Ve lhůtě čtrnácti(14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vystaví prodávající kupujícímu dobropis na plnění poskytnutá kupujícímu, a to do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4 obchodních podmínek. Neprodleně poté proplatí tento dobropis bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo jinak dle domluvy.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

GDPR

Informace, které nám poskytnete, slouží pouze k vyřízení a doručení zásilky. V další věci vás kontaktovat nebudem. Data zůstanou v paněti shopu, v historii mailové komunikace, v historii telefonní telekomunikace (na mezenou dobu) a účetnictví. V prvních 3 případech lze na požádání data vymazat, z účetnictví až po ulynutí doby určené zákonem o účetnictví.

 

Pro dopravu zboží po celé ČR platí tyto ceny:

Celková cena zboží  nad 2.000 Kč včetně doprava ZDARMA

Celková cena zboží do 1.999 Kč

GLS 50 Kč

GLS s dobírkou 100 Kč

Česká pošta balík do ruky 60 Kč

Česká pošta balík do ruky s dobírkou 120 Kč

Česká pošta balík na poštu 50 Kč

Česká pošta balík na poštu s dobírkou 110 Kč

Česká pošta Balíkovna 39 Kč

Česká pošta Balíkovna s dobírkou 49 Kč

Zásilkovna 45 Kč.

Zásilkovna s dobírkou 90 Kč 

 

Pro dopravu zboží na Slovensko platí tyto ceny:

Celková cena zboží  nad 2.000 Kč včetně doprava ZDARMA

Celková cena zboží do 1.999 Kč

GLS 50 Kč

GLS s dobírkou 100 Kč

 

Pro cenu dopravy do jiných zemí si vyžádejte kalkulaci na mailové adrese rejoice-kt@email.cz